magazin      ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניאםיעובק םירודמ


תובתכ
םוחתב תוטלחהה ילבקמ םע תונויאר ,םייאנותיע םיריקחת ,םיילאוטקא םיאשונ לש רוקיס
.ןיעקרקמה יוסימ

םירמאמ
.ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה ימוחתב םיחמומ לש םטע ירפמ םירמאמ

הקיספה רודמ
.ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה יאשונב םישדח ןיד יקספ

הקיקחה רודמ
,תרוקיב ,ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה יאשונב הנשמ תקיקחו תישאר הקיקח ,קוח תועצה
.רבסה ירבדו תונשרפ

םיבתוכ םיארוק
יוסימלו ן"לדנל םירושקה םיאשונ לא סחייתהל םישקבמה םיארוק לש תכרעמל םיבתכמ
.הנהכו הנהכ דועו השדח הקיספו הקיקח לע תובוגת ,ןיעקרקמ

החותפ המב
.תועד תפלחהלו עדימ יפוליחל ,קרפה לעש םיאשונב ןוידל ,תובושתו תולאשל המב


,םירקי םיבתוכו םיארוק

תינורטקלאה ראודה תבית לא קרו ךא תכרעמל חולשל שי תובתכו םירמאמ ,םיבתכמ
.ליימיאל (attachment) ףרוצמה doc ךמסמכ דבלב תירבעב רמוח חולשל אנ
.03-5626222 סקפ לא חולשל ןתינ םישדח ןיד יקספ