1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
   ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא2000 תנשב ורתפי אל תוימוקמה תויושרה לש םיישקה
תוימוקמה תויושרב תצעייתמ הניא הלשממה :לטנזור ארויג
ךרועה רבד

".הלשממה רושיאל ואבוי םה

םניא םינפה דרשמו רצואה דרשמ
תוימוקמה תויושרב ץעוויהל םיגהונ
יינפב לבק ,ימוקמה ןוטלשה זכרמב
םילעמ םה םירקבל תושדח .לטנזור
רסוחב תועוגנה תועצה הלשממה ינפב
ןמשייל וסני םא אלמימו ,תויעוצקמ
3 דומעב ארק

ינאו "'ב הסנכה סמ" הניא הנונרא"
יפירעת לש תיטמוטוא האלעהל דגנתמ
ל"כנמ - לטנזור ארויג רמוא "הנונראה
.ימוקמה ןוטלשה זכרמ

רצואהו םינפה ירשש ךכ לע רצהל שי"
תויושרב ץעוויהל םיגהונ םניא
ימוקמה ןוטלשה זכרמבו תוימוקמה
םרטבו תוינכותו תועצה ושבוגי םרטב

דבכנ ארוק ,הדבכנ תארוק

לע רצואה דרשמ חינה טסוגוא שדוחב
תוינידמה" - תא הלשממה ןחלוש
םיינבמ םייוניש 2000 תנשל תילכלכה
השדקוה דומע תיצחמ ."קשמה יפנעב
תובוח לע תיביר הבוג ןוכדע - אשונל
לטיה - אשונל דומע תיצחמו ,הנונרא
2 דומעב ארק


תורתומ סמ
רתלא יבא ר"ד לש רוטה
ןמטלא יבצו

ןיעקרקמ יוסימב םייוניש
1.1.2000 םוימ
הריכמ סמ תלטה שוכר סמ לוטיב
השיכר סמב םייונישו

14.4.1999 םויב הכז בר םוסרפ רחאל
קוחל 45 'סמ ןוקית תסנכב לבקתהל
םוימ לחה רשא ,ןיעקרקמ חבש סמ
שוכרה סמ תא השעמל לטיב 1.1.2000
סמ ליטה ומוקמבו עקרק לע לטוהש
סמ ירועיש תא הנישו שדח הריכמ
.השיכרה

לכ לע טעמכ עיפשמ ןוקיתהו תויה
סכנ רוכמל וא שוכרל ןווכתמש ימ
אצויכו שרגמ ,הריד תמגודכ) ןיעקרקמ
המישרב טרפל ןוכנל וניאר (הלאב
ונל םייופצה יוסימב םייונישה תא וז
.האבה הנשה תליחתב
19 דומעב ארקהמושה השעמ תויפוסו הנונראה לש ערפמל הלוחת

.רתיה ימולשת לש הבשה שקבמ אוהו

.ןמזבו םוקמב הלח תיטפשמ המרונ לכ
יושע ,קוח איה תיטפשמה המרונה רשאכ
.ןמזב ותולח תא שרופמב עובקל קוחה
17 דומעב ארק

סמ תונש לשב הנונראה תלטה תייגוס
רשאכ םימושינה תא הקיסעמ תומדוק
תונשי תומוש "תחתופ" תימוקמה תושרה
ןיגב םישרפה םלשל םושינהמ תשרודו
רשאכ תררועתמ היגוס התוא .רבעה
תוזרפומ ויה תומושה יכ הלגמ םושינה


דגנ תועיבת לע ללוגה םתסנ םאה
?תוימוקמה תויושרה לש רזעה יקוח

לש הפצה תמייק תונורחאה םינשב
אוהו ,ריפש רמוא ,הז גוסמ תועיבת
תרבוג תועדומב ךכל תוביסה תא הלות
םינלבקו םיסכנ ילעב לש תכלוהו
הז ללכבו תויטפשמה םהיתויוכזל
ילטיהו ללכב ינוריעה יוסימה אשונל
8 דומעב ארק

הרתע תיצראה םינלבקה תודחאתה
תא הפקתו ,קדצל הובגה טפשמה תיבל
רזעה יקוח לש םתוריבס תאו םתויקוח
.םמשייל הלחה הלמר תייריעש ,םישדחה
ד"וע לש ותרזעב וחסונ רזע יקוח
.ריפש רפוע


רקחל ןוכמה תושדח
ילפיצינומה יוסימה
יארקא תואקסע" לע מ"עמ
םיר"כלמ לש "ןיעקרקמב
םיעובק םירודמ

ינידב ףיקמ סרוק חתפי 2000 ראוניב
.תוימוקמה תויושרה לש הבוחה ימולשת
לע שגומ תועש 70 לש ףקיהב סרוקה
ילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה ידי
ןליא-רב תטיסרבינוא םע ףותישב
.ימוקמה ןוטלשה זכרמו
27 דומעב ארק

יפוא תלעב יארקא תקסע" חנומה
יניד םוחתמ עודי חנומ אוה "ירחסמ
הלוע ,מ"עמ תונקתל ב6 הנקתמ .סמה
ר"כלמה לע סמה לטומ הלא םירקמבש
אוהשכ ןהו ןיעקרקמ שכור אוהשכ ןה
15 דומעב ארק

םירודמ לולכי ARNONA טע-רטניא
,םיילאוטקא םיאשונב תובתכ וללכיש
ירבד רודמ ,הקיספה רודמ ,םירמאמ
לש המבו "םיבתוכ םיארוק" ,הקיקח
.עדימ יפוליחו תובושתו תולאש
7 דומעב ארק