magazin      ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניאSection 323 in the Municipal General Rate Act

by Dan Artan attorney at law


תויריעה תדוקפל 323 ףיעס

תילהנמ הייבג יכילה בוכיעל יאנתכ הדקפהה תבוח
דוסיה יקוח רואל תינכדע הקיספ

ןטרא ןד ד"וע :תאמריצקת

ויתויוכז לע הרימש ןיבל םיסמה תיבג יכילה תא תוצמל תושרה לש הנויסינ ןיב ןוזיאה תרימש
יכ רבדה המוד .הליעיו תנגוה יוסימ תכרעמ לכ דוסיב תדמועה הפיאשה איה םושינה לש תויתקוחה
קקוחמה ידי לע הז ןוזיא רפוה ,טרפב וז הדוקפל רשע השימחה קרפבו ללככ תויריעה תדוקפב
ןובשח לע תובחרנ הייבג תויוכמס ,תילהנמה יכילה תרגסמב ,תימוקמה תושרל קינעהש ירוטדנמה
.בייחה לש ויתויוכזב העיגפ

תונוש תופורת המצע תויריעה תדוקפב קקוחמה עבק ל"נה העיגפה תרמוח תא ןזאל ונויסינב
אד .ושוכר דגנכ תילהנמ הייבג יכילה תטיקנל דגנתהל שקבמה םושינ טוקנל ךירצו יאשר םהב
םוכס אולמ תדקפהב םושינה תא קקוחמה בייח הלא תופורתב שומיש תושעל תנמ לע ,אקע
.ןכותמ הלא תופורת השעמל רקיע ךכבו רוגיפבש ,הנונראה

תא ךימסהו הבוח תא תובגל תנמ לע טפשמה תיבל תונפל ךרוצהמ תושרה תא רטפש קקוחמה
עבקו לידגה ףא ,םמצע תושרה יסקנפ ךמס לע תילהנמ הייבג יכילהב טוקנל תושרה שאר
םוכס תא דיקפהל םושינה בייח ,הייבג יכילה בוכיעל יאנתכ יכ הדוקפל (ב)323 ףיעסב
.הז םוכסל תרחא הבורע תתל וא טפשמה תיב תפוקב ואולמב הנונראה

,דוסיה יקוח תקיקח רואלו ילארשיה טפשמב תיתקוחה הכפהמה רואל תונורחאה םינשב
לטובת ףא ילואו דוסיה יקוח חורב ילרבילו ינכדע שדח שורפב הכזת וז הכלה יכ היה יופצ
לש םתסינכ רחאל םג ןכש ,וז החנה תורתוס טפשמה יתב לש תוינכדעה םהיתוקיספ .לילכ
התכז ףא םיינכדע ןיד יקספ רפסמבו תגהונו הרירש וז הכלה הרתונ ,ףקותל דוסיה יקוח
תילהנמ הייבג יכילה תא בכעלו ףוקתל םושינ שקבמ וב הרקמ לכב הליחהש ביחרמ שורפל
.ודגנ תטקונ תושרה הלחה םתוא
םלשה רמאמה תא אורקל תנמ לע
ןאכ ץחל


Hebrew Generator תירבע ללוחמ

Yehuda’s HTML Hebrew Maker © generated the Hebrew
© הדוהי לש תירבעה ללוחמ תועצמאב HTML יצבקל WORD יצבקמ ובסוה ןותיעב םירמאמה
הרזעה לעו המורתה לע רימש הדוהיל הדומ תכרעמהםירמאמ לש הדרוהו הספדהל תוארוה