ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/3/2024
גרסת הדפסה

פטור מארנונה לנכס שניזק

האם יש צורך בהגשת השגה מידי שנת כספים לשם קבלת פטור מארנונה לנכס שניזק?

מאת: דניאל  יעקובי  

10/7/2006

סעיף 274 ד' לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן הפקודה), נושאו – חובת ארנונה – אחת לשנה ותוכנו:

"לא תחול חובת תשלום ארנונה יותר מפעם אחת על נכס אחד לאותה שנת כספים." (ההדגשה אינה במקור).

סעיף 300 לפקודה, נושאו – תשלום במועדו ותוכנו:

"כל החייב בתשלום ארנונה ישלם אותה במועדה." (ההדגשה אינה במקור).

סעיף 325 לפקודה, נושאו – הארנונה בחדילת בעלות או החזקה ותוכנו:

"חדל אדם ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בניין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראות הפקודה, ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעירייה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים; אין האמור גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה". (ההדגשה אינה במקור).

דהיינו פטור מעתה ועד עולם.

גם בסעיף 326 לפקודה שנושאו – הארנונה ברכישת בעלות או החזקה, קיים נוסח ברוח הסעיף הקודם, דהיינו חיוב מעתה ועד עולם. להלן תוכנו:

"נעשה אדם בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס. אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר... למסור לעירייה הודעה על העיסקה כאמור,... כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים..." (ההדגשה אינה במקור).

סעיף 330 לפקודה, נושאו – בניין שנהרס או שניזוק ותוכנו:

"נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה על כך בכתב, ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים; אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן פרעונם לפני מסירת ההודעה" (ההדגשה אינה במקור).

בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993, "הנחה" פירושה:

"הפחתה מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על הנכס באותה שנת כספים אלמלא ההפחתה;" (ההדגשה אינה במקור).

בסעיף 2 של התקנות נכתב:

"מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:" (ההדגשה אינה במקור).

בפירוט התנאים המזכים מחזיק בנכס בהנחה מסכום הארנונה, קיימים תנאים הקשורים במחזיק הנכס עצמו או בקרוביו וכן הנחות הקשורות לנכס עצמו.

אולם, בשום מקום בתקנות לא פורט פטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות (נוסח חדש), שמשמעו הכרה בנכס כ"אדמת בניין" ולפיכך פטור מתשלום ארנונה לחלוטין ולעולם.

מכאן שתקנות ההסדרים אינן חלות על סעיף 330 לפקודה.

גם תשלום או אי תשלום הארנונה בחדילת או ברכישת בעלות או החזקה אינם מפורטים בתקנות ההסדרים. מכאן שתקנות ההסדרים אינן חלות על סעיפים 325, 326, לפקודה.

הסוגייה המובאת אינה תיאורטית והיא מעשית לחלוטין ויסודה בדרישת מנהל הארנונה ברשות עירונית, כמו גם דרישתה של ועדת ערר לענייני ארנונה באותה רשות עירונית, להגשת השגה מידי שנת כספים, באותו עניין בדיוק.

בעת כתיבת שורות אלו המצב המשפטי הינו כלהלן:

הוגשה השגה ראשונה ב- 2003 שנידונה בועדת ערר שהחליטה לדחות את הערר. לפיכך הוגש ערעור למחוזי שהחליט להחזיר את הדיון לועדת הערר, האמורה להמשיך בטיפולה בישיבת 25.6.06.

הוגשה השגה שנייה ("תחת מחאה"), באותו עניין, בשנת 2005, זו נידונה בועדת ערר שנייה, בשתי ישיבות והוחלט להחזיר את הנושא לועדת הערר הראשונה.

הוגשה השגה שלישית ("תחת מחאה"), באותו עניין, בשנת 2006, אשר נדחתה ע"י מנהל הארנונה ונמצאת כיום בתקופת 30 הימים להגשת ערר.

לאור האמור לעיל מצאנו לנכון שלא לחשוף כל פרטים מזהים של המוסדות השונים והאנשים הפועלים בשמם.

נראה לכאורה כי אסור היה למנהל הארנונה (אשר לו צוות משפטיים רחב ומכובד) כמו גם לועדת הערר (בראשות עו"ד ואשר אחד מחבריה הנוספים הינו עו"ד ורו"ח) לפעול ולהצהיר על הצורך שלך המשיג להגשת השגה מידי שנת כספים, כאילו צורך זה מעוגן בחיקוק כלשהו. נראה על פניו כי החוק מנוסח בצורה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים.

אם לשון החוק כל כך פשוטה וברורה, כיצד הרשות העירונית באמצעות מנהל הארנונה וועדת הערר, פועלים כנגד האזרח הקטן באופן הנוגד לחלוטין את לשון החוק?

אם אכן אסור לרשות לפעול כפי שפעלה, מי אמור לתת אישית את הדין על מעשיה והרי הרשות עצמה אינה עושה דבר וחצי דבר אלא פקידיה, מנהליה ועובדיה, כמו גם חברי ועדות הערר, הם הם עושי דברה.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. פטור מארנונה לנכס שניזק   מאת: אורי    17/7/2006

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן